Jun 16, 2013

रमा म्हणे -२रमा म्हणे क्रोध
नाशाचे कारण 
त्याचे निवारण 
व्हावे आधी ॥  

- रमेश ठोंबरे 

No comments:

Post a Comment