Jul 6, 2018

चेहऱ्याला कुठे पाहिले जायचे


चेहऱ्याला कुठे पाहिले जायचे
काळजाशी तिच्या बोलणे व्ह्यायचे
°
चांगल्यानेच हा घात केलाय ना !
चांगले मग कसे सांग वागायचे ?

°
लेखणी तर तुझी फार आहे कडू
बोलताना तरी गोड बोलायचे

°
हीच आहे म्हणे वागण्याची कला
मी तुला गायचे तू मला गायचे !

°
वेगळी तू जरी वेगळा म्हण मला
वाटले जर कधी वेगळे व्ह्यायचे

°
धुंद होण्यास दारुच का पाहिजे
मी तुला प्यायचे तू मला प्यायचे

°
शक्य आहे तुला शेत कसशील तू
पण विटेवर कसे मी उभे ऱ्हायचे ?

°
- रमेश ठोंबरे