Jan 17, 2019

आभाळाच्या डोक्यावरती.....आभाळाच्या डोक्यावरती छप्पर असते
अन धरतीच्या पोटामध्ये तळघर असते

चिंता करणे मक्तेदारी आईची पण
बापाच्याही हृदयामध्ये जर तर असते

पैसा अडका, बंगला गाडी, तुमच्यासाठी
त्याच्यासाठी केवळ त्याचे वावर असते

शिकला नाही त्याच्या डोक्यावरती ओझे
शिकतो आहे त्याच्या पाठी दप्तर असते

गंडा, दोरा, औषध, गोळी दहशत नुसती
नजर प्रियेची जखमेवरची फुंकर असते

पाहत नाही, ऐकत नाही, बोलत नाही
नुसते हसते, ते बापूंचे, बंदर असते !

- रमेश ठोंबरे

Jan 12, 2019

नको बंगला अन नको चांदवा

...
नको बंगला अन नको चांदवा
हवा रे मिठीचा तुझ्या गोडवा
.
तुला भेटल्यावर समजले मला
तुझी भेट म्हणजे खरा पाडवा
.
तुझ्या बाहुपाशातली ऊब दे
नको स्वैर धुंदीतला गारवा
.
मला लाभली ही अशी देणगी
तुझी कौतुके अन तुझी वाहवा
.
जरी जन्म गेला तुझ्या भोवती
तरी दर्शनाची तुझ्या वाणवा
.
उधळले मनाने पुन्हा जोंधळे
उतरला पुन्हा आठवांचा थवा
.
- रमेश ठोंबरे