Aug 4, 2018

आरसा बदलून टाकू का !

आरसा बदलून टाकू का !
मी मला पाण्यात पाहू का ?

तू मला ओवाळण्याआधी
मी तुझ्या कळपात येऊ का ?

फार तू पडलास की मागे
मी तुला चर्चेत आणू का

मी तसा तर बोलका आहे
पण जरासे मौन पाळू का ?

साजरे नसतात का डोंगर
मी जरा जवळून पाहू का ?

फार झाले शील पांघरने
मी जरा अश्लील बोलू का ?

वेगळ्या जातीतला आहे
वेगळ्या ताटात जेवू का ?

मी तुला समजेल का नक्की !
मी तुला समजून घेऊ का ?

का तिने ऐकून टाळावे
मी तिला बोलून टाळू का ?

तू किती आहेस रे हलका !
मी तुला पाण्यात सोडू का ?

पावसाळा पाहिजे आहे
मी इथे पाऊस पेरू का ?

आपले आहेत ना सगळे !
आपले आभार मानू का ?

नाच ना शेतात तू माझ्या
सांग मी तालात वाजू का ?

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment