Apr 26, 2020

~ घेतले आहेस जर वाचून तू ~


घेतले आहेस जर वाचून तू
घेत का नाहीस मग समजून तू ?

वाईटांचे होत गेले चांगले
काय झाले चांगले वागून तू !

सोडले आहे तुला पाण्यात मी
बुडव अथवा ने, तुज वाहून तू

काय आहे राहिले सांगायचे ?
सांग ते नाहीस का जाणून तू ?

सांग आम्ही काय मग समजायचे ?
घेतले जर दार ही लावून तू

वेगळा आहेस पण जाणून घे
वेगळा नाहीस तिज वाचून तू !

'मी विटेवर फार पडलो एकटा'
घे तिच्याशी आज हे बोलून तू

गरज आहे माणसाची आजही
ये पुन्हा हे देवपण टाकून तू !

-  रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment