Apr 3, 2018

पाहताना ती मला टाळायची

पाहताना ती मला टाळायची
टाळताना पण किती लाजायची

बोलताना मी पुढे बोलायचो
चालताना ती पुढे चालायची

बोललो जर मी नवेल्या पाखरा
काळजाला ती किती जाळायची

मी मला तिज भोवती शोधायचो
ती मला माझ्यातली वाटायची

मी खरे तर चेहरा वाचायचो
ती तवा पण पुस्तके वाचायची !

मी तिच्यावर जीव ओवाळायचो
ती तसा मग जीव माझा घ्यायची !

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment