Apr 6, 2018

आभाळाला टेकण लावू चल

आभाळाला टेकण लावू चल
समिंदराला टोपण लावू चल

सत्ता येता उधळत आहे हा
या बैलाला वेसण लावू चल

विणतो आहे विश्वासाने मी
या नात्याला तोरण लावू चल

असे कसे रे गोड बोलले हे
या दोघांचे भांडण लावू चल

रुतले आहे अर्ध्यावरती हे
या जगण्याला टोचण लावू चल

राशन सारे संपत आले तर
छप्पन इंची भाषण लावू चल

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment