Apr 25, 2018

मना आलास भानावर

मना आलास भानावर

मना आलास भानावर
तुझ्यासारखे झाल्यावर

खरे ट्यालेंट असते बघ
मागल्या दोन बाकावर

लागला चटका उन्हाला
सावली जवळ आल्यावर

पाहिले दोन डोळ्यांनी
ठेवले बोट तोंडावर

लागले पीक डोलाया
टाकला दोर माळ्यावर

गुन्हा केलाय हाताने
आळ आलाय जात्यावर

मनाचा बंद दरवाजा
किती अन्याय देहावर !

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment