Dec 16, 2011

प्रिया भक्ती सार - 1

|| १ ||
प्रिया भक्ती सार
सांगतो तुम्हासी
अवधान थोडे
असु द्यावे || १ ||

प्रिया मंत्र जपा
होवूनि निवांत
सुटेलकी भ्रांत
आयुष्याची || २ ||

प्रिया भक्ती माना
जीवनाचे ध्येय
हवे कुणा श्रेय
भक्ती मध्ये || ३ ||

करा तिच्यासाठी
जे जे वांचे मन
मिळेल कि धन
प्रिया रुपी || ४ ||

आणखी सांगतो
काय काय युक्ती
तूर्त एक भक्ती
असू द्यावी || ५ ||

- रमेश ठोंबरे
(प्रियेचे अभंग)

No comments:

Post a Comment