Aug 13, 2013

गझल


कोणता आजार आहे ?
चेहरा लाचार आहे 

कर्म आता 'म्यान' केले
बोलणे तलवार आहे

फाटले आभाळ तेंव्हा
घेतला कैवार आहे

दु:ख झाले फार आता
मांडला बाजार आहे !

देश 'गांधी' लाच घेतो
तूच साक्षीदार आहे !

सत्यता सांगू कशाची ?
'सत्य' ही बेजार आहे !

लोकशाही 'हास्य' झाली
हासतो 'सरदार' आहे !

- रमेश ठोंबरे 

No comments:

Post a Comment