Mar 9, 2012

नेत्याचं भुतखरच कधी - कधी खुप चिड येते
आणि डोक गरगरायला लागत,
राजकारण डोक्यात घुसल्यावर
खरच कितीही आत गेल तरी...
नेत्याचं मन कळत नाही ...
नेत्याचं भुत मानगुटीवर बसल्यावर.
..
आसच एकदा एका रात्री
नेत्याच भुत मानगुटीवर बसलं,
मी वळून मागं पाहिल्यावर,
निर्लज्यपणे ओळखीच हसलं .
..
थोडावेळाने माझा कल पाहून,
त्याने आपल पुराण सुरु केलं
मीच कसा श्रेष्ट आहे ?
हे स्व:स्तुती करून खर केलं.
..
मी त्याला त्याच्यातले दोष..
सांगत होतो,
आणि ते नपटणारे दाखले देउन,
माझ म्हणंन खोडत होत.
वरचेवर जबरदस्ती करून,
माझ मत मोडत होत.
..
शेवटी त्याला सांगुन सांगुन,
रोजच्याप्रमाणे मी गप्प झालो.
त्याच पांचट नेतेपुराण एकुन ,
मी पुरता ठप्प झालो.
..
आता माझ्यावर विजय मिळवून,
नेत्याच भुत भटकू लागलं
मी मौन व्रत धारण केल्यावर,
ते वेताळाप्रमाण  ...
विधानसभेवर लटकू लागलं.

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment