Oct 13, 2012

तुला पाहता हलले काहीतुला पाहता हलले काही, कसे ? कुठे ? समजेना

पाहून घेतो पुन्हा एकदा, एक वेदना दे ना !

वळणावरुनी असा घसरलो, आणिक सुटले भान

सगळे सगळे दिधले तुजला, फक्त राहिले प्राण !

मला न कळले काळजात या, कशी वेदना आली

ओठांवरती माझ्या विरली, तव ओठांची लाली !

बाहुपाशी कैद करून, मोहर उठवली जेंव्हा,

बंधनात हि जादू असते, म्हणालीस तू तेंव्हा !

रात नशीली उधळून गेली, तुझ्या तनुचा गंध

आणि अचानक पहाट झाली, तरी सुटेना छंद !

- रमेश ठोंबरे


No comments:

Post a Comment