Mar 8, 2011

4. || कॉलेजात प्रिया ||

कॉलेजात प्रिया,
भेटलीच नाही |
दिशा मग दाही,
शोधीयल्या || १ ||

कॉलेजचा कट्टा,
तो हि झाला सुना |
तासही तो पुन्हा,
भरलेला || २ ||

फळ्यावर काळ्या,
गणिताचा घोळ |
लागे कसा मेळ,
नजरेचा || ३ ||

भिंगातून पाहे,
सर तो खडूस |
फेके तो 'खडू' स
माझ्या कडे || ४ ||

भंगलेच पुन्हा,
स्वप्न ते मनीचे
पाकीट 'मनी' चे
रिते -रिते || ५ ||

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment