May 3, 2011

रमेश ठोंबरे: १२. || अभंगात माझ्या ||

रमेश ठोंबरे: १२. || अभंगात माझ्या ||: "अभंगात माझ्या प्रियेचीच भक्ती प्रिया हीच शक्ती मज साठी || १ || प्रियेसाठी आता सोडीला प्रपंच नाडीयले पंच महा ज्ञानी || २ || प्रीयेविना म..."

No comments:

Post a Comment