May 3, 2011

११. || प्रिया प्राप्तीसाठी .... ||


प्रिया प्राप्तीसाठी
सोडीयले घर
मारियला ठार
'मी' च माझा || १ ||

पाहुनिया वाट
शिणले हे डोळे
काळीजही जाळे
प्रियतमा || २ ||

लागताही आस
प्रिया दर्शनाची
भेट त्या क्षणाची
व्हावी आता ||३ ||

प्राण हा व्याकूळ
मन हे अधीर
धरवेना धीर
भेटीलागी || ४ ||

'युगे अठ्ठावीस'
तेही लक्ष माझे
दर्शन ते चोजे
घ्यावयाला || ५ ||

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment