May 26, 2011

आधारस्तंभाला आधार द्यायचा कसा ?


एकदा बापू माझ्या स्वप्नात आले
थोड्स मला हालउन म्हणाले,
" आस् कोणत पाप माझ्या हातून झालय,
म्हणून तुम्ही लोकानी मला ट्राफिक हवालदार केलय ?
दिवस - रात्र या चौकात उभा कसा राहू,
सांग उघड्या डोळ्ळयानि हे पाप कसा पाहू ?"
एवढ बोलून बापू गप्प झाले
चेहेरा माझा पाहून पुन्हा ठप्प झाले.
मी मन्हालो, "बापू, उपोषण करा,
नाहीतर खाली उतरून सरळ भाषण करा."
एकून बापू पुढ बोलले, मन्हाले,
"विचार तोही करून बसलोय,
उपोषण करून ही कित्येकदा फसलोय.
आज उपोषनाचा माझ्या फायदा होणार नाही,
मी मेलो तरी कोणीही पहायला यणार नाही.
आजवर फार सहन केलय,
पण काल जे झालय ते चांगलच झालय"
बापू स्वास सोडून मन्हाले,
"हो कालच माझ्या चिंतेचा विचार कोणीतरी केलाय,
वरचे वर माझा चष्माच नेलाय.

.... आता मात्र मी सर्व विसरून गेलोय
डोळे आसून ही अंधला झालोय".
बापुन्कडे पाहून मी विचार करू लागलो
त्यांच्या बोल्न्याचा अर्थ त्यांच्या डोळ्यात पाहू लागलो.
मी मन्हालो, " चष्मा पळउन तुमची चिंता आम्ही खोडली,
मग आता तुम्ही कश्यासाठी झोप माझी मोडली ?"
बापू पुन्हा कळवळुन मन्हाले,
" अरे काल चष्माम्या बरोबर कठिही नेलीय,
म्हणूनच माझी ही दैय्ना झालीय,
अरे कठिवाचुंन मी लूळा झालोय
म्हणूनच आधारासाठी तुज्यकड़ आलोय"

.... बापुंच बोलन एकून मी पुन्हा विचारात पडलो,
झोप मोडताच बापू निघून गेलेत.
पण मी मात्र अनखिही विचारच करतोय.
काठीचा प्रश्न सोडवायचा कसा ?
आधारस्तंभाला आधार द्यायचा कसा ?

- - रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment