May 26, 2011

हा माझ्या बापुंचा देश नाही.


माझ्या देशान बलिदान केल होत स्वतेंत्र्यासाठी
माझ्या देशान बाँधल्या होत्या रुनानुबंदाच्या गाठी.
माझा देश होता तो गुलामगिरीत जगनारा,
आणि माझाच देश होता तो अन्यायाविरुद्ध पेट्नारा
माझ्या देशान शिकवला होता बंधुभाव,
आणि माझ्याच देशान सांगितल होत चलेजाव.
माझा देश होता जगाला प्रेम शिकवनारा,
माझा देश होता द्वेशाच पात मोडनारा.
माझ्या देशात होत नव्हती हिंसा,
माझा देश होता अहिन्सेशी नात सांगणारा.
...
काय म्हणतोस वेड्या,
सत्तेसाठी लड़तोय तो हा माझा देश आहे.
आणि काय रे न्याय मागना-यानवर जिथ..
लाठी हल्ला होतोय तो ही माझाच देश आहे ?
माझ्याच देशात का ते शहर पेटत आहे,
सांग माझ्याच देशात का त्या मातेच वस्त्र फ़िटत आहे ?
नाही वेड्या नाही हा देशच माझा नाही,
शेर्तेवर सांगतो हा माझ्या बापुंचा देश नाही.

- रमेश ठोम्बरे
दी. ५ / २ / १९९५

No comments:

Post a Comment