Aug 21, 2011

~ किती जीव घेणे ~


तिचे मुग्ध होणे किती जीव घेणे
तिचे बोलणे हे किती जीव घेणे

तिला काय झाले मला आकळेना
तिला जाणणे हे किती जीव घेणे

मला टाळताना तिला पाहतो मी
तिचे पाहणे हे किती जीव घेणे

तिचे दूर जाणे जिथे साहवेना
तिचे पास* येणे किती जीव घेणे

तिची याद* येता मला त्रास होतो
तिला त्रास होणे किती जीव घेणे

तिचे नाव ओठी रुळावे खिळावे
तिने 'नाव घेणे' किती जीव घेणे

- रमेश ठोंबरे (Ramesh Thombre)
(दि. २३ फेब्रु. २०११)
[ भुजंगप्रयात : लगागा लगागा लगागा लगागा ]

No comments:

Post a Comment