Aug 29, 2011

रमेश ठोंबरे: मोठी माणसं (ग्रामीण कथा)

रमेश ठोंबरे: मोठी माणसं (ग्रामीण कथा): पहाटचे चार वागले असतेल. सगळं गाव शांत झोपलेलं व्हत. सगळीकड शांतता व्हती. अचानक, एकाएकी शिरपाच्या घराजवळचा हापसा खटा-खटा वाजू लागतो त्या आव...

No comments:

Post a Comment