Sep 13, 2011

२६ || भेटी लागी जीवा ||


भेटी लागी जीवा
लागलीची आस
संपेना प्रवास
योजलेला || १ ||

शिणले हे नेत्र
व्याकुळले मन
एक एक क्षण
जड झाला || २ ||

भेटीची मी आस
धरियली खास
अडखळे श्वास
दर्शनात || ३ ||

देवा माझे ध्येय
तुलाच रे ठावे
आता पूर्ण व्हावे
एकदाचे || ४ ||

त्याचं साठी बघ
घेतली समाधी
भक्तीस या साधी
म्हणू नको || ५ ||

- रमेश ठोंबरे 
(Ramesh Thombre) 

No comments:

Post a Comment