Sep 14, 2011

२७. || भेदिले कुंपण ||


भेदिले कुंपण
पोलादाचे दार
केला मग वार
नयनांचा || १ ||

आळविला भाव
दवडीली भक्ती
लावलीच शक्ती
प्राण-पणे || २ ||

केली आराधना
केला फार दंगा
घातला मी पिंगा
प्रियेसाठी || ३ ||

होउनि आसक्त
केला मग त्याग
आकर्षण योग
जपीयला || ४ ||

भेटणार प्रिया
आता रामेशाला
साक्षात्कार झाला
शेवटाला || ५ ||

- रमेश ठोंबरे 
(Ramesh Thombre)

No comments:

Post a Comment