Sep 16, 2011

सखे ग !तुझे मोहमयी डोळे
त्यांचे वेगळाले चाळे
वर भाव किती भोळे
सखे ग ...!

तुझ्या रूपाचा खजिना
त्यात रुपगर्वी बाणा 
झालो त्याचाची दिवाणा

सखे ग ...!

तुझा ढळतो पदर
माझी अधीर नजर
जरा ठेव कि कदर
सखे ग ...!

तुझी दाटलेली चोळी
त्यात जीवघेणी खळी
माझं अंग अंग जाळी
सखे ग ...!

तुझी बारीक कंबर
तिचे दिवाणे  हजार
जरा लावकी नंबर
सखे ग ...!

- रमेश ठोंबरे
Ramesh Thombre


No comments:

Post a Comment