Sep 22, 2011

मी लाडाची पाडाची बिजली

मी लाडाची पाडाची बिजली
भल्या भल्यांची मशाल इजली !
माझ्या पुढं र मशाल इजली !

माझा रंग गोरापान
तुझे उडालेले भान
हि रात सारी इष्कात भिजली || धृ ||
मी लाडाची पाडाची बिजली .........

डोळ्यात काजळ वेली
गाली र गुलाब लाली
माझ्या रुपाची नाशा हि झाली
तिथं बाटली आडवी निजली .....||१||
मी लाडाची पाडाची बिजली .........

माझा कसलेला घाट
तुझा बाणा लई ताठ
असा पाहुनिया थाट
आता माझी बी नियत लाजली ||२||
मी लाडाची पाडाची बिजली .........

माझी नागमोडी चाल
करी दिलाचे र हाल
त्यात ज्वानीची कमाल !
आता इष्काची बिर्याणी शिजली ||३||

तुझा डाव मला ठाव
नको उगी बडेजाव
डाव पांगण्याचा भ्याव
बघ भीती ही डोळ्यात सजली ||४||
मी लाडाची पाडाची बिजली .........
भल्या भल्यांची मशाल इजली !
माझ्या पुढं र मशाल इजली !

- रमेश ठोंबरे
Ramesh Thombre

No comments:

Post a Comment