Sep 18, 2011

.....................

दिनांक - तू माझ्या प्रेमात पडलीस तो (वर्तमानकाळ)

प्रती,
प्राणप्रिये - प्राणेश्वरी,
दिलात माझ्या तुझी छबी,
या इथे खालून-वरी, डावीकडे.
तू म्हणशील काय हे परत परत तेच ते ...
पण या वेळेचा feel वेगळा आहे ग ..!

तू म्हणशील 'मी प्रेमात कधी पडले ....?'
.... आग ते असं कळत थोडंच ...?
आता तूच बघ ...
'थातूर - मातुर, पत्र - सत्र'
जमलंच कि तुला ....
यमक जुळलं ... झालीस कवी ....
आणि कवी काय प्रेमात पडल्याशिवाय होता येत ....?
एक तर प्रेम करावं लागता नाहीतर प्रेमात 'पडावं' लागतं.
आता तू म्हणशील मी प्रेम केलंच नाही ...
मग प्रेमात 'पडली' असशील ...!
पण प्रेमात पडायचे तर ... आधी प्रेम करावे लागतेच ना ...
हे म्हणजे कसंय माहिताय का ... ?
A = B & B = C ....
म्हणून .... A = C
समजलीस का .... ?
नाही ना ...
सोड ना ते ....
बस ... तू प्रेमात पडलीस ...
एवढच सांगायचं ... होतं....
कबुल आहे न ....? तू गप्पं का ... ?
बहुतेक मान्य केलंस तू ...
...
.....
नाहीतर लगेच म्हणाली असतीस ...
पत्रास कारण कि ...--- माझी प्रतीक्षा संपली !

तुझाच .... प्राणनाथ ..!


- रमेश ठोंबरे 
(Ramesh Thombre) 

No comments:

Post a Comment