Nov 5, 2011

बाटली

दारुड्याला जवळची वाटली,
नास्तिकाच्या स्पर्शाने बाटली.
हातात पडता पेल्या पेल्यात वाटली,
जीवन नच ही दारूची बाटली.

या बाटलीचा महिमा थोर,
हिजपुढे नसे कोणताही विचार.
खिशात येता पैसे चार,
ठोठवावे मदिरालयाचे दार.

घोट पहिला उतरता गळी,
आग होतसे जळी - तळी.
घोटा मागून संपता पेला,
खुलून येई कळी-कळी.

नशा चढता मस्तकी,
मातीत जाये मती.
आधीच असे फाटका,
त्यावर फिटून पडे धोती.

नाचतसे थय-थय डोळ्यापुढे
होता रिकामी बाटली.
दारुड्याला ती ही बिचारी,
बघा नशेखोर वाटली.

बाटलीही थोर आहे,
दारुडाही थोर आहे.
उगी एक-दुसर्यास समजती
समोरचा चोर आहे.

- रमेश ठोंबरे
दि. ७/५/९६

1 comment: