Nov 15, 2011

माझ्या मनाचं पाखरूमाझ्या मनाचं पाखरू,
वर भर-भर गेलं
साद घालता मायेन,
बघ परतून आलं
..
माझ्या मनाचं पाखरू,
आस रानभरी झालं
माय हम्बरता गोठ्यात,
बघ वासरू ते आलं.

माझ्या मनाचं पाखरू,
आस दूर-दूर जाई
दूर सोडून आकाश,
पुन्हा मन माझं होई. 
..
माझ्या मनाचं पाखरू,
त्याला आभाळ पुरेना.
माझ्या मनाच पाखरू,
बघ मनात गावना.
..
माझ्या मनाचं पाखरू,
बाई लई ग खट्याळ.
त्याला शोधिता -शोधिता,
उगी लापाछपी खेळ.
..
माझ्या मनाचं पाखरू,
बाई लई ग मायाळू
होता मायेची आठवण,
लाग बघ डोळ गाळू
..
माझ्या मनाचं पाखरू,
लई-लई धीट बाई,
मी येता सासरात,
ते महेरीच राही.

- रमेश ठोंबरे
Ramesh Thombre

No comments:

Post a Comment