Nov 1, 2011

वाचकांचा पत्रव्यवहार

"वाचकांचा पत्रव्यवहार" .... असे प्रकार बर्याच वर्तमानपत्रातून चालत असतात ... त्यातून बरेच समाजउपयोगी कार्यहि घडत असते, त्या संदर्भातील एक गोष्ट. सध्या आपण पाहतो, बस स्टोप वर (मुख्य स्थानकावर) बस लागते तेंव्हा प्रवाश्यानकडे तोंड करून उभी राहते आणि निघताना उलट्या पाऊली निघून जाते याने एक सोय होते, बस प्रवाशांकडे तोंड करून उभी असल्याने ... बसची पाटी लगेच वाचता येते... तुम्ही म्हणाल यात काय नवे...? असेच हवे ! हो अगदी बरोबर असेच हवे ... पण तुम्हाला आठवत असेल ... पूर्वी गाड्या उलट्या पद्धतीने उभ्या राहायच्या मागचा भाग प्रवाश्यांकडे करून. मग प्रत्येक गाडी आली कि प्रवाशी समोर जाऊन गाडीची पाटी वाचायचे आणि परत जाग्यावर येऊन बसायचे. तेंव्हा हेच योग्य वाटायचे, बरीच वर्ष हे असेच सुरु होते.
साधी गोष्ट होती पण कुणाला खटकली नाही ... असाच पत्रव्यवहार झाला वर्तमानपत्रातून ... "बस सध्या ज्या पद्धतीने उभ्या राहतात ती पद्धत चुकीची आहे .... त्या प्रवाश्यांकडे तोंड करून उभ्या राहिल्या तर अधिक फायदे होतील" या पत्रात त्या वेळच्या पद्धतीचे तोटे आणि नवीन पद्धतीचे फायदे दिले होते. एस.टी. मंडळाला ती सूचना योग्य वाटली आणि सुधारणा झाली. गोष्ट छोटी आहे पण हा छोटा विचार डोक्यात यायला बरेच वर्ष लागली. तेंव्हा बस अश्या पद्धतीने उभी राहत होती हे आज आपण विसरून हि गेलो आहोत.
कोणी केली होता हा पत्रव्यवहार माहित आहे .....?

-रमेश ठोंबरे (Ramesh Thombre)
(इकडचे - तिकडचे)

No comments:

Post a Comment