Nov 12, 2011

मी माझाच आहे

जोडशील कुठे नाते,
संग माझाच आहे.
तोडू नकोस सुमने,
गंध माझाच आहे.
..
गाऊ नकोस गाणे,
राग माझाच आहे.
छेडू नकोस तारा,
अनुराग माझाच आहे.
..
तू तर आशी अबोली,
वाद माझाच आहे.
जाशील तू कुठेही,
अपवाद माझाच आहे.
..
जगणे तुला न अवघड,
श्वास माझाच आहे.
पाहून घे सर्वदा,
आभास माझाच आहे.
..
संग हवाय तुजला,
घे माझाच आहे.
आणखी न झालो कुणाचा,
मी माझाच आहे.

- रमेश ठोंबरे  
Ramesh Thombre 

No comments:

Post a Comment