Jul 22, 2011

धन्य धन्य हिंसा !


धन्य धन्य हिंसा !

धन्य धन्य हिंसा
होवोनीया  लाल,
फोडियला गाल
अहिंसेचा ||१||

अहिन्सेला इथे
हिंसेने उत्तर,
फेडिले धोतर
सत्याचेच  ||२||

शांतीच्या या घरी
अशांतिच झाली
वेशीला लक्तरे
देशाच्या हो ||३||

हिंसेला आवडे
भलतेच कोडे
पुराणाचे वड़े
पुराणात ||४||

थोरांच्या राज्यात
चोरांचा बाज़ार
सत्याचा आग्रह
कोण धरे ||५||

अहिंसेने आता
टाकियेला आत्मा
पाहुनी महात्मा
'धन्य' झाला ||६||

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment