Jul 14, 2011

~ मला वेड केसातल्या पावसाचे ~


तुझ्या मुग्ध ओठातल्या पावसाचे
मला वेड केसातल्या पावसाचे


तुझ्या आठवांनी खरा धन्य होतो
किती कर्ज श्वासातल्या पावसाचे


तुझे प्रेम माझ्यावरी खास आहे
असे चित्र भासातल्या पावसाचे


झुरावे, मरावे मला आकळेना
पुढे काय पेचातल्या पावसाचे


कुणी मैत्र बोले, कुणी प्रेम बोले
खरे काय दोघातल्या पावसाचे


रमेशा, जलाची तुला काय भीती
असो थेंब प्रेमातल्या पावसाचे !


- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment