Jul 22, 2011

१८ || प्रियेची ती माता ||


प्रियेची ती माता
शोधीत निघालो
शंकासुरा भ्यालो
मनातल्या || १ ||

सुंदर वदन
गहीराले डोळे
केस लांब काळे
पाठीवरी || २ ||

चालहि साजस
चंद्र-कोर भाळी
सांगे थोर कुळी
लावण्याची || ३ ||

दृष्टा-दृष्ट होता
झाली पाठमोरी
घरंदाज खरी
नारी असे || ४ ||

प्रियेच्या मातेची
झाली मग जाण
सापडली खाण
सौंदर्याची || ५ ||

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment