Jul 31, 2011

नेत्याच भुतखरच कधी - कधी खुप चिड येते
आणि डोक गरगरायला लागत,
राजकारण डोक्यात घुसल्यावर
खरच कितीही आत गेल तरी...
नेत्याचा मन कळत नाही,
नेत्याच भुत मानगुटीवर बसल्यावर.
..
आसच एकदा एका रात्री
नेत्याच भुत मानगुटीवर बसल,
मी वळून माग पाहिल्यावर,
निर्लज्यपणे ओळखीच हसल.
..
थोडा वेळाने माझा कल पाहून,
त्याने आपल पुराण सुरु केल
मीच कसा श्रेष्ट आहे ?
हे स्व:स्तुती करून खर केल.
..
मी त्याला त्याच्यातले दोष..
सांगत होतो,
आणि ते नपटणारे दाखले देउन,
माझ म्हणन खोडत होत.
वरचेवर जबरदस्ती करून,
माझ मत मोडत होत.
..
शेवटी त्याला सांगुन सांगुन,
रोजच्या प्रमाणे मी गप्प जालो.
त्याच पांचट नेतेपुरान एकुन,
मी पुरता ठप्प झालो.
..
आता माझ्यावर विजय मिळ्वुन,
नेत्याच भुत भटकू लागलं
मी मौन व्रत धारण केल्यावर,
ते वेताळ प्रमाणे ...
विधानसभेवर लटकू लागल.

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment